พระวินัย อันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่ง
พระวินัยทั้งหลายกล่าวว่า วินัย เพราะมีนัย ต่าง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝึกกาย
และวาจา.ในพระวินัยนี้ มีนัยต่าง ๆ คือ มีปาฏิโมกขุทเทศ ๕ ประการกองอาบัติ ๗ มีปาราชิกเป็นต้น มาติกาและนัยมีวิภังค์เป็นต้นเป็นประเภทและนัยคืออนุบัญญัติเป็นพิเศษ คือมีนัยอันกระทำให้มั่นและกระทำให้หย่อนเป็นประโยชน์.อนึ่ง พระวินัยนี้ย่อมฝึกกายและวาจา เพราะห้ามซึ่งอัชฌาจารทางกายและทางวาจา. เพราะฉะนั้น พระวินัยนี้ ท่านจึงกล่าวว่า วินัย เพราะมีนัยต่าง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝึกกายและวาจา.


ฟังธรรมะชุดที่ ๑

ฟังธรรมะชุดที่ ๒

ฟังธรรมะชุดที่ ๓

ฟังธรรมะชุดที่ ๔

วินัยปิฎกมหาวรรค

   รายการธรรมะ คลิกฟังธรรมะ ดาวน์โหลด
   
๐๑  ปาราชิก

Download

๐๒ ปาราชิก

Download

๐๓ ปาราชิก

Download

๐๔ สังฆาทิเสส

Download

๐๕ สังฆาทิเสส

Download

๐๖ สังฆาทิเสสขอนิยต

Download

๐๗ นิสสัคคิยะ

Download

๐๘ นิสสัคคิยะ

Download

๐๙ นิสสัคคิยปาจิตตีย์

Download

๑๐ ปาจิตตีย์

Download

๑๑ ปาจิตตีย์

Download

๑๒ ปาจิตตีย์

Download

๑๓ ปาจิตตีย์

Download

๑๔ ปาจิตตีย์

Download

๑๕ ปาจิตตีย์

Download

๑๖ ปาจิตตีย์ขปาฏิเทสนียะ

Download

๑๗ ปาฏิเทสนียะขเสขิยวัตร

Download


 

          เมนูหลัก

               

          เมนูบริการ

               
ดูทีวีออนไลน์ @ อ่านข่าว
   
   ข่าวประจำวัน      ไทยรัฐ   
   เดลี่นิวส์              ข่าวสด  
   คมชัดลึก               มติชน 
   ผู้จัดการ              สยามกีฬา  
   สยามรัฐ             ไทยโพสต์


วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
   .
www.pngoen.com  :: Email .
akinjano@gmail.com   :   .pngoen@hotmail.com   โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๐๒๖๖๐   . ๐๘๗ ๒๐๔๕๗๑๖