Welcome to   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดภูเงินวนาราม
 

Main Menu

Side Page


 

   

ประกาศแจ้งข่าสาร ศูนย์ ศ.พ.อ. วัดภูเงินฯ

  แจ้งข่าวถึงธรรมศึกษาที่ต้องการเดินทางมาศึกษาธรรมศึกษาในวันอาทิตย์ที่วัดภูเงินวนาราม
นอกจากจำนวนที่ มาอยู่เป็นประจำแล้ว
กรุณาแจ้งทางศูนย์ฯ ให้รับทราบล่วงหน้าด้วย
เพื่อความสะดวกในการจัดห้องเรียน อาหารกลางวัน รถรับส่ง และต้องได้รับความยินยอม
รับรองจากผู้ปกครอง

   

          

             
กำหนดสอบธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษาวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
  
  รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
            
  รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท
   
        รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก
    

  


 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดภูเงินวนาราม